VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi firmou BIKESTRIKE s.r.o. s místem podnikání Dobřejovice, Košumberk 24, 251 01 IČ: 03484858; DIČ: CZ03484858 (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)
Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající
firma BIKESTRIKE s.r.o. s místem podnikání Dobřejovice, Košumberk 24, 251 01 IČ: 03484858; DIČ: CZ03484858  zabývající se prodejem sportovního zboží jak dalším prodejcům tak i spotřebitelům.

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů
prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Spotřebitel bez IČ – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Prodejce (podnikatel) - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s prodejcem sportovního zboží výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Spotřebitel s IČ nebo prodejce sportovního zboží bez smluvně upravených vztahů - právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Otevírací doba
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.bikestrike.com 24h denně, 7 dní v týdnu. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 12:00h.

IV. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Cenové kategorie jsou určeny takto:
Koncový uživatel:
E-SHOP – zákazník nakupující přes elektronický obchod na www.bikestrike.com
Prodejce sportovního zboží:
obchodník se sportovním zboží nakupující přes elektronický obchod na www.bikestrike.com
Pokud si kupující není jistý do jaké cenové kategorie bude zařazen nebo není spokojen se svým současným zařazením, je možno s prodávajícím sjednat individuální podmínky.

V. Objednávání
Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.bikestrike.com (dále jen „e-shop“)
- elektronickou poštou na adrese info@bikestrike.com
- telefonicky na čísle: +420 724 329 868
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou - e-mail a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

VI. Odstoupení od smlouvy
Podmínky jsou platné pouze pro koncové uživatele bez IČ, ostatní případy jsou dány čl. VI. bodem e) těchto VOP. Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že je ve smyslu ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí dodaného zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo adresy pro zaslání peněz.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího, III) na dodávku spotřebního zboží jako např. cyklo kosmetika (mazání, oleje, čistidla) a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na jím uvedený účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka odeslána na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
e) V případě, že je kupující spotřebitel s IČ nebo prodejce bez či se smluvně upravenými smluvními vztahy, může být kupujícímu nabídnuto náhradní plnění v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Platební podmínky
a) platba předem bankovním převodem
b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
c) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu. Tyto podmínky určuje individuelně prodávající).
d)Platba při převzetí (kupující zaplatí kupní cenu při osobní převzetí) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a plnou mocí případně jiným pověřením jednat jménem kupujícího.
Zasílání přepravní službou - ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD. Podmínkou je objednávka přijatá do 12:00 hod. předchozího pracovního dne. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bikestrike.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
Náklady na dopravu hradí vždy kupující a její výše je vždy aktuálně uvedena u jednotlivého typu zboží.

IX. Ochrana osobních údajů

 IX.I. V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že spotřebitelem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv spotřebitele, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu spotřebitele se zpracováním těchto jeho osobních údajů.

IX.II.    Osobní údaje spotřebitele získané dle ust. 9.1 těchto obchodních podmínek budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace spotřebitele pro vstup do internetového obchodu.

IX.III.Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

IX.IV.Spotřebitel má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých ve smyslu ust. 9.1 těchto obchodních podmínek. Žádost o opravu osobních údajů je třeba zaslat písemně na adresu sídla dodavatele Dobřejovice, Košumberk 24, PSČ 251 01, nebo elektronicky na e-mail info@bikestrike.com.

IX.V.Spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX.VI. V případě, že spotřebitel poskytne dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, dodavatel za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje spotřebitele, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je spotřebitel oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu sídla dodavatele Dobřejovice, Košumberk 24, PSČ 251 01, nebo elektronicky na e-mail info@bikestrike.com.

IX.VII.Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením webových stránek internetového obchodu spotřebitel vyslovuje souhlas s ukládáním souborů tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat, a to buď přípisem zaslaným na adresu sídla dodavatele Dobřejovice, Košumberk 24, PSČ 251 01, nebo elektronicky na e-mail info@bikestrike.com.


X. Záruční podmínky
Záruka - zboží prodávané na našich stránkách je NOVÉ (pokud není uvedeno jinak)
Na zboží se vztahuje smluvní záruka 6 - 24 měsíců, na kterou jsou zákazníci upozorněni u každého výrobku zvlášť. Touto zárukou není dotčena odpovědnost za vady, na kterou se vztahuje u všech našich produktů doba 12 měsíců dle zákona. Zárukou je myšlena možnost reklamovat zboží u naší společnosti na základě zkrácené záruční doby dle paragafu 626 odst. 3 obč. zák.
Záruka je uplatnitelná na základě předložení originálu daňového dokladu, který obdržíte při zakoupení zboží. Vztahuje se pouze na skryté vady, které byli již na prodávaném použitém zboží. Nevztahuje se však na vady vzniklé používáním nebo opotřebením starších součástí dle paragrafu
616 odst. 1 obč zák.!
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy
ČR. Jako záruční list slouží daňový doklad.

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení
a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Aktualizováno 06.06.2018